Rukověť funkcionáře

Je po volbách a mnozí se nově dostali do výboru a zastávají tedy nějakou funkci. Dle Rukověti funkcionáře SDH se rozděluje práce tak, aby sbor dobře fungoval a přitom nebyla veškerá práce přenesena jen na několik členů. Níže je seznam zvolených funkcionářů SDH Velké Němčice a výčet činností, které mají vykonávat.

Starosta SDH – Jaromír Richter

 • je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi
 • podepisuje písemnosti SDH
 • rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru
 • připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí
 • vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru
 • odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů
 • správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi
 • o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru
 • v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří
 • zodpovídá za informovanost členské základny SDH

Náměstek starosty – Jaroslav Hruška

 • pomáhá starostovi SDH zejména při vypracování plánu práce pro jednání výboru SDH, valnou hromadu, za jejich řádnou přípravu a řízení
 • při působení na mládež, její výchově a jejímu získávání pro aktivní činnost v SDH
 • při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí pro své členy i pro občany
 • zastupuje starostu v záležitostech, které mu svěří

Jednatel – Petr Samson

 • přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol
 • o došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu
 • podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze, valné hromady SDH a provádí zápisy ze schůzí
 • odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů)
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady SDH

Velitel SDH – Luděk Helma

 • v případě, že se nejedná o tutéž osobu, spolupracuje s velitelem jednotky SDH obce, jmenovaným Obecním úřadem
 • spolupracuje na odborné přípravě členů jednotky SDH obce a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných
 • navrhuje členy SDH pro naplnění stavu jednotky SDH obce a vytvoření potřebných záloh
 • podílí se na připravenost jednotky a hasební techniky,
 • odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce členů SDH, za udržování svěřené i vlastní techniky SDH
 • podílí se na součinnosti s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů
 • podílí se zpracovávání zpráv pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu

Velitel jednotky SDH obce  –  jmenovaný Obecním úřadem – Luděk Helma

 • velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami
 • řídí činnost jednotky požární ochrany obce v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany
 • organizuje odbornou přípravu členů jednotky SDH obce podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku
 • vede dokumentaci o odborné přípravě členů jednotky SDH obce, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem
 • kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových
 • zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Zástupce velitele – Roman Doležal

 • spolupodílí se po splnění odborné způsobilosti na organizaci, zabezpečení a odborné přípravě členů SDH
 • spolupodílí se s velitelem jednotky při kontrole stavu požární techniky, výstroje a výzbroje
 • podílí se na přípravě a zabezpečení dvou taktických cvičení jednotky nebo družstva
 • v době nepřítomnosti velitele jednotky jej zastupuje, nebo v záležitostech, které mu svěří

Strojník – Václav Bažant ml.

 • zajišťuje údržbu techniky podle vydaných vyhlášek a nařízení
 • sleduje provádění oprav požární techniky, výstroje a výzbroje
 • vede knihu o provozu strojů, vozidel a spotřebě pohonných hmot
 • vede dokumentaci o odborné způsobilosti řidičů – strojníků, řídí činnost strojníků ve sboru
 • zúčastňuje se odborné přípravy včetně ověření znalostí ve stanovených termínech

Referent materiálně technický – Jaroslav Rozek

 • dbá na správné používání a uložení věcných prostředků požární ochrany
 • vede jejich evidenci a podílí se na kontrole a jejich přezkušování podle platných předpisů
 • vede evidenci učebních pomůcek a jejich zapůjčování
 • předkládá spolu s velitelem jednotky Obecnímu úřadu požadavky na odepsání nebo nakoupení potřebné výstroje a výzbroje

Referent mládeže – Martin Lauš

 • vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmového kolektivu
 • řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činností mládeže
 • provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu
 • organizuje a řídí jeho činnost
 • tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru
 • zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen mládeže a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež to i za pomoci ostatních členů výboru
 • úzce spolupracuje s vedením školy a Občanskými sdruženími pracujícími v místě na úseku práce s mládeží
 • snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů

Kronikář – Jana Rozková

 • zachycuje v ročních zápisech život SDH a z těchto zápisů zpracovává začátkem následujícího kalendářního roku celoroční zápis, který ve formě konceptu předkládá k projednání výboru SDH a po projednání a schválení ve výboru jej přepisuje do kroniky
 • do kroniky se zapisují pouze ty události, které se týkají činnosti sboru
 • kronikář kromě psaní do kroniky shromažďuje všechny materiály, které dokumentují činnost sboru např. fotografie, video, záznamy, plakáty, novinové ústřižky atd.

Hospodář – Jaroslav Rozek

 • odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví
 • vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci akcií u HVP, evidenci veškerého majetku SDH atd.
 • finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH
 • provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH
 • veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám

Kontrolní a revizní rada – Petr Frank, Jiří Koutný, Martin Nekvapil

 • kontrolní a revizní rada SDH je zvláštním orgánem a působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň 30 členů. Rada musí být alespoň tříčlenná
 • rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná pouze výroční valné hromadě sboru
 • zaměřuje se zejména na dodržování zákonů, stanov a směrnic SH ČMS a rozhodnutí vyšších orgánů
 • dále dohlíží na hospodaření SDH a na nakládání s majetkem SDH a nejméně 4x ročně provádí inventarizaci pokladní hotovosti
 • nahlíží do všech písemností orgánu sboru
 • dohlíží též na výdělečnou činnost a přitom zároveň sleduje účelnost a hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti sboru
 • musí být přítomna na jakémkoliv jednání výboru sboru
 • 1x ročně předkládá valné hromadě písemnou zprávu, která se vyjadřuje ke stavu hospodaření SDH, účelnosti vynakládaných prostředků a placení členských příspěvků

Výtah z Rukověti funkcionáře SDH – Zdroj SH ČMS