Kontrola VDP před použitím, průměrná spotřeba vzduchu s IDP, stanovení ochranné doby IDP

Uživatelská kontrola prostředků CHS se provádí dle pokynů výrobce nebo návodu k použití. Není-li výrobcem stanoveno jinak, je bezprostředně před použitím nutno zkontrolovat:

Autonomní dýchací přístroje vzduchové s otevřeným okruhem

 • vizuálně celistvost, úplnost, nepoškozenost
 • dotažení všech spojů
 • tlak v TL
 • zkouška těsnosti vysokotlaké části
 • funkce plicní automatiky a varovný signál
 • těsnost nízkotlaké části
 • vizuální celistvost a neporušenost masky
 • těsnost obličejové masky

Dále je nutnost jednou za 6 měsíců a po použití zkontrolovat

 • celistvost, úplnost, funkčnost
 • tlak v TL
 • těsnost plicní automatiky za podtlaku a přetlaku
 • otevírací podtlak plicní automatiky u rovnotlakých přístrojů
 • funkci varovného signálu
 • zkoušku manometru
 • stav pryžových součást

Průměrná spotřeba vzduchu IDP

– každý uživatel zná svoji průměrnou spotřebu vzduchu
– je nutné sledovat čerpání zásoby dýchacího média svého izolačního dýchacího přístroje, přičemž činnosti na místě zásahu ukončit včas tak, aby zásoba dýchacího média byla dostatečná pro zpáteční cestu i pro provedení případné dekontaminace; zásoba dýchacího média pro zpáteční cestu se musí rovnat dvojnásobku objemu dýchacího média spotřebovaného k cestě na místo nasazení

Parametry vzduchového dýchacího přístroje Saturn (5 a 7 litrová láhev)

Spotřeba vzduchu

Ochranná doba IDP
výpočet pro ochrannou dobu v minutách = množství vzduchu / spotřeba vzduchu

Saturn 7 má 7 litrů vzduchu a maximální tlak v láhvi je 200 barů, takže výpočet je:

Zásoba 7 x 200 bar = 1 400l plynu

Příklad: spotřeba při střední těžké zátěží = 30 – 40 l/min
1 400/30 = 47 minut
1 400/40 = 35 minut


Použit literatura:
Řád chemické služby
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Průvodce dobrovolného hasiče